Soziolinguistik

      Az.
VO1   6
VO2   10
VO3   6
VO4   8
VO6   6
VO7   12
VO8   8